Menu

Site Dili
Menü

Kalite Sistemi

MİSYONUMUZ

Kamu ve özel sektörle işbirliği yaparak, Türk denizcilik sektörünün serbest ve iyi rekabet ortamında gelişmesi, uluslararası rekabet gücünün artması ve ülke kalkınmasına katkıda bulunması için, her gün gelişen hizmet anlayışıyla, üyelerine doğru ve zamanında hizmet ve bilgi sunmak, uluslararası ve ulusal mevzuatta deniz ticaretinin gelişmesine engel teşkil edici hususları gidermektir.

VİZYONUMUZ

Denizci Millet, Denizci Ülke

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • Hizmette Kalite
 • Üye ve Çalışan Memnuniyeti
 • Paydaş Beklentilerine Önem Vermek
 • Saygınlık ve Güvenilirlik
 • Tarafsızlık ve Şeffaflık
 • Katılımcılık ve Aktiflik
 • Sürekli Gelişim
 • İşbirliği, Hoşgörü ve Saygıyı İlke Edinmiş Olmak
 • Sosyal Sorumluluk Sahibi Olmak
 • Çevreye Duyarlılık

             KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Kamu yararını ön planda tutarak temsil ettiği Türk Denizcilik Sektörünün haklarını korumak,
 • Üyelerinden gelen talepler ve ilgili mevzuat ile kendisine verilmiş olan görev ve sorumluluklar çerçevesinde üye beklentilerini eksiksiz, doğru ve zamanında; tarafsızlık ve güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak karşılamak,
 • Serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde denizcilik sektörünün; iç ve dış pazarlarda ve uluslararası alanlarda sürdürülebilir politikalarla hizmet kalitesini üst seviyede tutabilmek,
 • Denizcilik sektöründe eğitim gereksinimine destek olmak suretiyle ülke ekonomisine katkı sağlamak,
 • Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyulmasını ve sistemin sürekli iyileştirilmesini temin etmek,
 • Kalite Yönetim Sistemine uygun şekilde hizmet verebilmek için çalışanlarımızın eğitimini ve motivasyonunu sağlamaktır.
 • Odamız, üstlendiği misyon ve vizyonu aracılığı ile ürettiği hizmetin kalitesini, kamuya ve diğer kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmeyi, tüm bunların sürekliliğini; çalışanları ve üyeleri ile beraber gerçekleştirebilen bir "Hizmet Kurumu" anlayışı ile sağlamayı taahhüt eder.

            HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKAMIZ

 • İç müşteriler (çalışanlar), dış müşteriler (hizmet verilen, denizle ilgili kişi ve kurumlar), kamu (Devlet erkânı, bakanlıklar, belediyeye bağlı iştirakler vb), medya (fikir önderleri) ve akademik çevrelerden (üniversiteler, akademisyenler) oluşan hedef kitleye Türk denizciliğinin gelişmesi, tanıtılması, ülkemizin dünyanın önde gelen denizci ulusları arasında layık olduğu yeri alması ve üyelerimizin ticaret hayatlarında ihtiyaç duydukları bilgileri edinmeleri amacıyla, denizcilik sektöründeki ulusal ve uluslararası gelişmeleri etkin ve hızlı bir şekilde ulaştırmak

 • Oda’yı taraflı haberlerle tanıyan, Oda hizmetlerinin farkında olmayan, Oda’nın kurumsal gücünün farkında olmayan, Oda’nın ülkemiz için değerinin farkında olmayan kitleye de ulaşmak

 • Kurum içinde ve dışında temasta bulunulan hedef kitle ile net, anlaşılır, etkili ve güvenli bir iletişim kurmak

 • Oda’nın görüş ve önerilerini, yürüttüğü çalışmaları ve faaliyetlerini, bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki imkânlardan yararlanarak hedef kitleye ulaştırmak; iletişim araçları konusunda, üyelere ve paydaşlara danışarak en etkin iletişim yöntemlerini belirlemek

 • İletilecek mesajın içeriğine bağlı olarak, hedef kitleye görsel ve yazılı medya, kurumsal internet sayfası, elektronik posta, sms mesajı, faks, telefon, sosyal medya (#imeakdto, #denizcimilletdenizciülke #dtofethiye #fethiye etiketleri ile), posta, bina içi pano iletişim yöntemleri ile ulaşmak

 • Dünya genelinde denizcilik sektörü ile ilgili olan gelişmelerin, Türk deniz ticaretini ve deniz turizmini doğrudan ve dolaylı ilgilendiren konuların ve Türkiye’de denizcilik sektörünün bir bütün olarak önceliklerinin ele alındığı “Sektör Raporu” ile İMEAK DTO faaliyetlerinin yer aldığı “Faaliyet Raporunu” her yıl yayımlamak ve hedef kitlesine ulaştırmak

 • Oda’dan ve sektörden haberlerin, üyelerin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırıcı bilgilerin, denizcilik sektöründe meydana gelen ulusal ve uluslararası güncel meselelerin yer aldığı, aylık bültenler yayımlamak ve hedef kitlesine ulaştırmak.

 • Duyurular ve yayınları, Oda’nın faaliyetlerinin amacına ve hedefine yönelik hazırlamak

 • Kurumsal web sayfasının ve sosyal medya hesaplarının güncel ve üyelerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alan bir anlayış ile hizmet vermesini sağlamak

 • Yönetim Kurulunca belirlenmiş özel gün ve haftalarda Oda’nın kutlama, mesaj, dilek ve temennilerini gazete ilanları, internet sayfası, elektronik posta, sms mesajı, sosyal medya yoluyla hedef kitleye ulaştırmak

 • Etkin iletişim için, yerel ve ulusal basın kuruluşlarının iletişim bilgilerinin yer aldığı veri tabanını güncel tutmak

             ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 • Çevre bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hususunda, üyelerimiz ve çalışanlarımız ile birlikte, çevre konularında eğitsel, kültürel, sosyal ve teknolojik anlamda araştırmalar ve çalışmalar yapılmasına destek sağlamak

 • Ulusal ve uluslararası mevzuat ile AB Çevre normlarına ve uyum çalışmalarına katkıda bulunmak

 • Ulusal ve uluslararası kurallar ve üyelerimizin katkılarıyla deniz çevresinin korunması yönünde, çevreyle uyumlu teknolojiler ile çevre dostu üretim yapılması ve çevre dostu ürünler kullanılmasını sağlamak

 • Uluslararası nitelik taşıyan deniz kirliliği hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak

 • Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde, ekolojik dengenin korunması ilkesinde MARPOL 73/78 gereği, atıkların deniz ortamına verilmesinin önlenmesi, en aza indirilmesi, kaynağında ayrımı, mümkün olduğunca geri kazanımı, yeniden kullanımı konusunda uygun tesislerin kurulması ve işletilmesi çalışmalarına destek sağlamak

 • Deniz çevresinin korunması hususunda, ekosistemin bozulması ve yok olmasını önlemeye yönelik bilinci yaygınlaştırmak

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

 • Odamızın sunmakta olduğu hizmetlerin gereği doğrultusunda tanımlanan organizasyon yapısının etkinliğinin sürekli gözden geçirilerek değişen ve gelişen ihtiyaçları karşılayacak organizasyon yapısını tesis etmek

 • Çalışanların mesleki yeterliliklerinin, yönetim anlayışlarının ve çalışma kapasitelerinin modern yönetim anlayışları ve teknikleri ile sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak

 • İnsan kaynakları fonksiyonlarının etkinliğini sürekli gözden geçirerek gerek kurum, gerekse çalışan yararına beklentilerin karşılandığı uygulamaların gerçekleştirilmesini temin etmek

             MALİ POLİTİKAMIZ

 • Odamızın misyon, vizyon ve temel değerleri çerçevesinde belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için, üyelerimizin ihtiyaçlarını, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasını ve geliştirilmesini, güveni hakim kılarak ve dayanışmayı esas alarak, yine üyelerimizin sağladığı fonların değerini korumak, en doğru ve etkin biçimde kullanılmasını sağlamak

 • Mali kaynaklarımızı şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesi esas alınarak, yine sektörümüze, eğitime katkı sağlamak dâhil, en yararlı ve sektörümüzün gelişimine en yüksek katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek

             BİLGİ TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI

 • İMEAK DTO’nun istikrarlı büyümesi ile uluslararası kimliğe ulaşması için sunduğu hizmet anlayışında kaliteyi kılavuz edinmek ve gelişen teknoloji doğrultusunda sürekli iyileştirme sağlamak

 • Güçlü ve kurumsal bir altyapı ile teknolojik yenilikleri takip ederek, üyelerine ve diğer yararlanıcılarına dünya standartlarında hizmet vermek ve üyelerinin mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak

             AKREDİTASYON SİSTEMİ

 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Türk Oda Sisteminin Avrupa Oda sistemi ile entegrasyonunu sağlamak maksadıyla "Oda/Borsa Akreditasyon Modeli" geliştirilmiştir. "Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi" temelde Oda ve Borsalar tarafından yerine getirilmesi gereken asgari hizmetleri ortaya koymaktadır. İlk akredite olan Odaların akreditasyon denetimi TOBB ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochamber) işbirliğinde, İngiltere Odalar Birliğinden uzman denetçiler tarafından yapılmış olup, daha sonra Oda/Borsa Akreditasyon denetimleri Türk Loydu işbirliği ile gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
 •  DTO Merkez, 10 Odanın katıldığı "Akreditasyon Projesi" uygulaması içinde 2002 yılında Akredite edilmiştir. Türk Oda hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla geliştirilen "Oda/Borsa Akreditasyon Modeli" kapsamında DTO, Akredite olan ilk 10 Oda arasında yer almaktadır.
 • DTO Şubelerinin merkez aracılığı ile yaptığı Akreditasyon başvuruları TOBB Akreditasyon Kurulu tarafından kabul edilmiş ve 11. Akreditasyon dönemine dahil edilmelerine karar verilmiştir. Ancak diğer şubeler kendi istekleri ile taleplerini geri çekmiş olup, DTO Fethiye Şubemiz, İskenderun Şubesi ile birlikte 11. Dönem Akreditasyon Sürecine devam ederek süreci başarıyla tamamlamıştır.
 • 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Şubemiz hizmet kalitesi bağımsız kuruluş Türk Loydu tarafından tescil edilmiştir

             ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

 • Odamızda ISO 9001 standardına göre “Türk denizcilik sektörünün, serbest rekabet ortamında geliştirilmesini ve uluslararası rekabet gücünün arttırılması ile ülkemizin Dünya deniz ticaretinden daha fazla pay almasını sağlamak amacıyla; kamu ve özel sektörle işbirliği yaparak “Denizciliği” ve “Deniz İlişki ve Çıkarlarını” yaygınlaştıracak ve güçlendirecek stratejiler ile politikaları üretmek, üyelerini bu hedefe odaklayarak “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun öngördüğü hizmetleri sunmak” kapsamında gerçekleştirilen ilk denetim sonucunda Fethiye Şubesi kalite yönetim sistemimiz 18.2.2015 tarihinde belgelendirilmiştir.
 • Türkiyede TOBB oda borsa şubesi olarak ilk defa ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesin alan  şube olarak müteakip denetimlerde de anılan kapsamda düzenlenen belgemizin geçerliliğinin devam etmesine karar verilmiştir.