Menu

Site Dili
Menü

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI FETHİYE ŞUBESİ ORGAN SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

İLAN

FETHİYE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI FETHİYE ŞUBESİ

ORGAN SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

5174 Sayılı Kanunun Oda Borsa ve Birlik Organlarının Seçim Usulü Başlıklı Üçüncü bölümü ve organ seçimleri hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre yapılacak İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Organ seçimlerine ilişkin hususlar aşağıda gösterilmiştir.

I-SEÇİM GÜNLERİ

1-İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Başkanlığının seçme ve seçilme hakkına sahip üyelerin oda ve şube meclisi 20 asil 20 yedek üye seçimini 04 Nisan 2018 Çarşamba günü Cumhuriyet Mahallesi Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi Salonunda yapılacak, oylar sabah 09.00dan akşam 17.00 ye kadar kullanılacaktır.

2-Oda Şube Yönetim Kurulu Başkan, 4 asil ve 4 yedek üye seçiminin 10 Nisan 2018 Salı günü 14.00 -17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

II-LİSTELERİN ASILMASI

Seçme ve seçilme hakkına haiz üyeleri gösteren güncel üye listesi 19 Mart 2018 Pazartesi günü saat 08.00 de Oda Binası girişinde askıya çıkartılacak ve tam üç iş günü müddetle askıda kaldıktan sonra 21 Mart 2018 Çarşamba günü saat 17.00 de askıdan indirilecektir. 

III-LİSTELERİN İTİRAZ SÜRESİ

Listelere itirazlar; listelerin askıda bulunduğu 3 günlük ilan süresi içinde Fethiye İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak yapılır. İtirazlar da ikametgâh göstermek şarttır. İtirazlar İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nca incelenerek en geç 2 gün içinde karara bağlanır. Bu karar tebliğ tarihinden itibaren 3 gün içinde İl Seçim Kurulu nezdinde itiraz edilebilir. İl Seçim Kurulu’nun 3 gün içerisinde vereceği karar kesindir.

Kesinleşen listeler 30 Mart 2018 Cuma günü saat 08.00 de Oda Binası girişinde askıya çıkartılacak ve tam üç iş günü müddetle askıda kaldıktan sonra 03 Nisan 2018 Salı günü saat 17.00 de askıdan indirilecektir.

IV-SEÇME VE SEÇİLME YETERLİLİKLERİ

SEÇME YETERLİLİKLERİ

* Seçim tarihi itibarıyla, tacir ve sanayiciler için ticaret siciline kayıtlı bulunmak şartıyla en az 2 yıldır Odaya kayıtlı olmak.

* Gerçek ve tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak.

* Tüzel Kişilerin gerçek kişi temsilcileri için tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisine sahip olmak.

* Odaya kaydını gerektiren ticari ve sınai kazanç dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmak.

ODA ORGANLARINA SEÇİLMEK İÇİN:

* Seçim tarihi itibarıyla, tacir ve sanayiciler için ticaret siciline kayıtlı bulunmak şartıyla en az 2 yıldır Odaya kayıtlı olmak.

* Gerçek kişiler ve tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak.

* İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak.

* Taksirli suçlar olmak üzere ağır hapis veya 2 yıldan fazla hapis veya görevi kötüye kullanma suçundan dolayı 6 aydan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakla sahtekârlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırrını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçundan dolayı hüküm giymemiş olmak

* Ticari ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak

* Odaya kaydını gerektiren ticari ve sınai faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmak gerekir. Seçilme yeterliliği bulunmadığı sonradan anlaşılanlarla, seçilme yeterliliğini yitirenlerin Oda organlarında ki üyeliği bu tespitin yapıldığı tarihinden itibaren kendiliğinden sona erer. Münfesih şirketler tasfiye halinde olanlar Oda seçimlerinde oy kullanamazlar ve Oda organlarına seçilemezler.

V-SEÇİM SANDIK KURULU YERLERİ

SEÇİM SANDIK KURULU İLE TÜM OY KULLANMA İŞLEMLERİ CUMHURİYET MAHALLESİ FETHİYE BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ SALONUNDA YAPILACAKTIR.

VI-OY KULLANMA

Gerçek kişi üyeler; oylarını bizzat kullanacaklardır. GERÇEK KİŞİLER ADINA VEKALETEN OY KULLANILAMAZ. Oy pusulalarında asil ve yedek üyeler ayrı ayrı ve tüzel kişiler ticaret unvanları ile birlikte gösterilecektir.

Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair SON BİR AY İÇİNDE DÜZENLENMİŞ VE İLGİLİ TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNCA TASDİK EDİLMİŞ BİR BELGEYİ OY KULLANMA SIRASINDA İBRAZ ETMELERİ GEREKİR.

Tüzel kişi adına ancak; tüzel kişiliğin temsil ve ilzam yetkisine sahip gerçek kişi oy kullanabilir. Temsil ve ilzam yetkisi müşterek kullanılmaktaysa; temsil ve ilzam yetkisine sahip olanlardan bir kişi oy vermek üzere yetkilendirilir Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişi adına vekaleten oy kullanamaz.

OYLAR OY VERENİN KİMLİĞİNİN NÜFUS CÜZDANI ODA VEYA RESMİ KURULUŞCA VERİLEN BERGE İLE İSBAT EDİLMESİNDE VE LİSTEDEKİ İSMİN KARŞISINDA Kİ YERİN İMZALANMASINDAN SONRA KULLANILIR.

VII-SEÇİM SONUÇLARININ İLANI, İTİRAZLAR, KESİNLEŞMESİ

A-10 Nisan 2018 Salı günü yapılacak şube yönetim kurulu başkan, 4 asil 4 yedek üye seçimi devamı sırasında yapılan işlemler ile seçim mahallinde ve şube binasında asılmak üzere ilan edilecek seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar aynı gün incelenip karara bağlanacaktır.

İsmi bildirilen tüzel kişi temsilcisi gerçek kişinin Ticaret Sicili Memurluğu’ndan alacakları yetki belgelerini 04 Nisan 2018 Çarşamba günü bizzat ibraz ederek Oda Yönetim Kurulu Seçiminde oy kullanma sırasında Seçim Sandık Kurulu’na ibraz etmeleri gerekmektedir.

B-KESİN SONUÇLAR 16 Nisan 2018 Pazartesi günü ilan edilip gerekli birimlere bildirilecektir.