Menu

Site Dili
Menü

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği

 

Sayın Üyemiz,

 

 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odasının 30.05.2018 tarihli ve 2141 sayılı yazısı

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından "Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (2018/25)" 29.05.2018 Tarih ve 30435 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Tebliğ, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere; Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)'nde kayıtlı, bu Tebliğin yayımlandığı tarihte geçerli (29.05.2018 tarihi itibari ile) olmak üzere Balıkçı Gemileri için Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip, denizlerde on metreden küçük (10 metre hariç) balıkçı gemileri ile içsulardaki tüm balıkçı gemilerini kapsamaktadır.

Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri veya yetkilisi, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 14/9/2018 günü mesai saati bitimine kadar gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il/ilçe müdürlüklerine Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliğinde yer alan ve Ek-1’de gönderilen Dilekçe ve ekleriyle, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir..

Müracaat dilekçesinin ekinde;

a) Geminin birden fazla kişiye veya tüzel kişiliğe ait olması halinde, bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek üzere, gemi sahiplerinin tümü tarafından yetkilendirilen kişiye ait Ek-2’de yer alan Muvafakatname veya noter tasdikli yetki belgesi,

b) Balıkçı gemisi sahibi tarafından balıkçı gemisine ait doğru ve güncel verilerle doldurulmuş Ek-3’te yer alan Geleneksel Balıkçılık Destekleme Anket Formu,

il/ilçe müdürlüğüne sunulur.

 Bakanlıkça hazırlanan anket sorularından kendi faaliyet alanı ile ilgili olanları cevaplamayan balıkçı gemi sahipleri destekleme ödemesinden yararlanamaz.

Destekleme için balıkçı gemisinin bu Tebliğin yayımlandığı tarihteki sahibi/sahipleri veya bunlar adına yetkilisi müracaatta bulunur ve geminin o tarihteki SUBİS kayıtlarında yer alan en büyük boy uzunluğu esas alınır. Birden fazla balıkçı gemisi sahibi olanlar her bir balıkçı gemisi için ayrı ayrı müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bahse konu Tebliğ,  Ek-4’te yer almakta olup, ayrıntılı bilgiyi şubemizden alabilirsiniz.

 

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz

 

                                                                           Saygılarımla,

Bülent TELLİ

Şube Müdürü

 

EKLER:

Ek-1: Dilekçe Örneği

Ek-2:  Muvafakatname

Ek-3: Geleneksel Balıkçılık Destekleme Anket Formu

Ek-4:Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına

Alınması ve Desteklenmesi Tebliği

 

DAĞITIM:

Gereği:

Sınırlı Sorumlu Göcek İnlice

 Su Ürünleri Kooperatifi

Şaban Reis Tekne - Şaban Pehlivan

 

Bilgi:

Şube Yönetim Kurulu