Menu

Site Dili
Menü

Çevre Politikası

  • Çevre bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hususunda, üyelerimiz ve çalışanlarımız ile birlikte, çevre konularında eğitsel, kültürel, sosyal ve teknolojik anlamda araştırmalar ve çalışmalar yapılmasına destek sağlamak

  • Ulusal ve uluslararası mevzuat ile AB Çevre normlarına ve uyum çalışmalarına katkıda bulunmak

  • Ulusal ve uluslararası kurallar ve üyelerimizin katkılarıyla deniz çevresinin korunması yönünde, çevreyle uyumlu teknolojiler ile çevre dostu üretim yapılması ve çevre dostu ürünler kullanılmasını sağlamak

  • Uluslararası nitelik taşıyan deniz kirliliği hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak

  • Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde, ekolojik dengenin korunması ilkesinde MARPOL 73/78 gereği, atıkların deniz ortamına verilmesinin önlenmesi, en aza indirilmesi, kaynağında ayrımı, mümkün olduğunca geri kazanımı, yeniden kullanımı konusunda uygun tesislerin kurulması ve işletilmesi çalışmalarına destek sağlamak

  • Deniz çevresinin korunması hususunda, ekosistemin bozulması ve yok olmasını önlemeye yönelik bilinci yaygınlaştırmak